Valgplakater

Regler for ophængning af valgplakater til kommunalvalget 21. november 2017.

Lovændring i 2014 af vejloven og privatvejsloven betyder, at der ikke skal søges tilladelse længere.

Valgplakat
En valgplakat, i vejlovgivningens forstand, er en valgagitatorisk meddelelse på en (definition) vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2.

Valgplakaten skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den person eller det parti, der har iværksat ophængningen (gerne på bagsiden).

Periode
Opsætning 4. lørdag før valget, kl. 12.00 (28. oktober 2017). Det forventes, at der er gentleman agreement ml. partierne om ikke at starte før tid.
Nedtagning senest otte dage efter valgdagen - inkl. strips, snore, spyd mv.

Ophængningssteder
Lysmaster og elforsyningsmaster på kommuneveje og private fællesveje.

På kommuneveje endvidere:
I vejtræer, hegn, på indretninger fæstnet i jorden. Anordninger skal være stabile i al slags vejr, særligt blæsevejr. Ophængningen må ikke medføre skader på træer, master etc. Fx ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater fast, ligesom træer ikke må beskæres for at få plads til plakaterne.

Hvor må plakater ikke opsættes

 • Må ikke sættes op i færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 • Må ikke dække for autoriseret vejafmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr
 • Må ikke forhindre hensigtsmæssige oversigtsforhold
 • Må ikke være til fare for trafiksikkerheden
 • Må ikke være i midterrabatter, hvor den tilladte hastighed normalt er over 60 km/t
 • Må ikke opstilles i rundkørsler, hvor mindst en vej har en hastighed over 60 km/t
 • Må ikke hænges i højspændingsmaster, på transformatorstationer, kabelskabe, o. lign.
 • Må ikke være nærmere end 50 cm fra kørebanekant / 30 cm fra cykelstikant, målt fra den nærmeste kant af plakaten
 • Må ikke hænge lavere end 2,3 meter direkte over fortov/cykelsti, målt fra nærmeste kant på plakaten
 • Må ikke hænge højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning, målt fra

Hvis plakater ikke overholder reglerne
Hvis en plakat er ophængt så kravene ikke overholdes, skal vejmyndigheden, give ophænger påbud om at nedtage plakaterne indenfor 24 timer, efter at påbuddet er givet.

Kommunen kan fjerne plakater, som ikke er fjernet inden udløb af fristen.

Kommunen kan fjerne plakater, der ikke har de krævede kontaktoplysninger – hvis de hænger i strid med reglerne (uden påbud).

Kommunen kan nedtage plakater, der er ophængt udenfor den tilladte periode.

Kommunen og politiet kan nedtage plakater straks, hvis de er hængt op på en måde, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Kommunen skal umiddelbart efter nedtagning tage kontakt til ophængeren, med anmodning om at plakaten afhentes.

Kommunens og politiets omkostninger betales af ansvarlig ophænger

 • ved nedtagning af plakater
 • udbedring af skader på vejtræer
 • udbedring af skader på andre indretninger

Kommunen er ikke opsøgende, men vi reagerer på de henvendelser vi modtager.

 

Kontakt

Spørgsmål om valgplakater
Morten Thiel Nielsen
Tlf. 7257 7723
mnl@jammerbugt.dk