Valg til kommunalbestyrelsen

I henhold til den kommunale valglovs § 22 bekendtgøres det herved, at der tirsdag den 21. november 2017 afholdes valg til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Der skal vælges 27 medlemmer til kommunalbestyrelsen.

Man har valgret, når man:

  • er fyldt 18 år på valgdagen
  • har fast bopæl i kommunen 

og herudover enten 

  • har dansk indfødsret
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge, eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i Danmark de sidste 3 år forud for valgdagen 

Endvidere kan man have valgret, hvis man er fyldt 18 år på valgdagen, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol. 

Afstemningen begynder kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20.00 Se i øvrigt valgkort, der vil blive udsendt til den enkelte vælger umiddelbart før valgdagen. 

Kandidatlister
Kandidatlisten skal være underskrevet af de enkelte kandidater og indeholde oplysninger om hver enkelt kandidats fulde navn, CPR.nr., statsborgerskab, stilling, og bopæl. Såfremt kandidaten ikke ønsker sig anført på stemmesedlen med sit fulde navn, skal der angives hvordan navnet ønskes anført. Ingen kan være kandidat på mere end en liste. Kandidaterne skal anføres på kandidatlisten i den rækkefølge, hvori de ønskes opført på stemmesedlen. 

Kandidatlisten skal indeholde oplysninger om listebetegnelse og hvorvidt kandidaterne er sideordnet opstillet, eller i en bestemt rækkefølge (partiliste). 

Kandidatlisten skal udpege en repræsentant, der er valgbestyrelsens kontaktperson, og som har beføjelser ifm. indlevering og tilbagekaldelse af kandidatlisten samt anmeldelse og tilbagetrækning fra liste- og valgforbund. 

I henhold til valglovens § 21 må der på en kandidatliste højst opføres 4 navne mere end det antal, der skal vælges til kommunalbestyrelsen, dvs. 31 navne. Såfremt kandidatlisten indgår i et listeforbund, må det på det samlede listeforbund højst opføres 8 navne mere end det antal, der skal vælges til kommunalbestyrelsen, dvs. 35 navne. 

Senest kl. 12.00 den 3. oktober 2017 skal kandidatlister være indleveret til Valgbestyrelsen, Toftevej 43, Aabybro. Kandidatlisten kan tidligst indleveres 19. september 2017. 

Kandidatlisten skal i henhold til § 19 være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere. Ingen kan være stillere for mere end én kandidatliste. 

Valgbestyrelsen kan efter anmodning fritage kandidatlister for indsamling af underskrifter fra stillere. Fritagelsen betinges af, at kandidatlisten ved sidste kommunalvalg opnåede repræsentation i Kommunalbestyrelsen og fortsat er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen den 19. september 2017. Kandidatlister, der ønsker fritagelse for kravet om underskrifter fra stillere skal senest den 19. september kl. 12.00 indleverer kandidatlisten til Valgbestyrelsen på den ovenfor anførte adresse. Kandidatlisten kan tidligst indleveres den 5. september 2017. 

Valgforbund og Listeforbund
Valgforbund og/eller listeforbund skal anmeldes til Valgbestyrelsen, Toftevej 43, Aabybro sendes den 9. oktober 2017 kl. 12.00. 

Formularer til anmeldelse af kandidatlister og valgforbund/listeforbund kan fås ved henvendelse til Sekretariatet, Toftevej 43, Aabybro. Formularer fra tidligere kommunalvalg kan ikke anvendes. 

Evt. spørgsmål i forbindelse med kommunalvalget kan rettes til Sekretariatet, Toftevej 43, Aabybro.